FAQ Inhuurdesk

Voor wie is de Inhuurdesk West-Betuwe?

De Inhuurdesk West-Betuwe is voor alle partijen die willen meedingen naar aanvragen aangaande het inhuren van opdrachten voor tijdelijke extern personeel.

Is het accepteren van de Algemene Inkoopvoorwaarden bij registratie verplicht?

Ja, door uzelf te registreren verklaart u dat u de Algemene Inkoopvoorwaarden VNG accepteert. Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden voor toelating. De voorwaarden kunt u raadplegen door hierexterne-link-icoon te klikken. 

Kan ik onderhandelen over de voorwaarden van de Inhuurdesk West-Betuwe?

Nee, de voorwaarden van de Inhuurdesk West-Betuwe zijn leidend en er is geen onderhandeling mogelijk.

Ik ben geregistreerd in het portaal maar ik zie geen aanvragen. Hoe kan ik meedingen?

Er gelden bepaalde criteria om toegelaten te worden tot een categorie. Alleen geregistreerde die zijn toegelaten tot een categorie hebben inzicht in de beschikbare aanvragen en hebben de mogelijkheid om mee te dingen naar aanvragen in die categorie. In het portaal kunt u een Verzoek tot toelating indienen voor één of meerdere categorieën.

Hoe word ik geïnformeerd over een nieuwe aanvraag?

Wanneer een nieuwe aanvraag wordt gepubliceerd, zal deze via email kenbaar worden gemaakt aan alle geregistreerde die zijn toegelaten tot de betreffende categorie waarbinnen de aanvraag gepubliceerd wordt en indien is gekozen om e-mail notificaties te ontvangen.

Moet ik beschikbaarheid garanderen als ik aanbied?

Uitgangspunt is dat de kandidaat beschikbaar is voor de periode waarvoor de aanvraag uitstaat.

Waar kan ik vragen stellen over de aanvraag?

Functie-inhoudelijke vragen kunnen uitsluitend gesteld worden via het portaal van de Inhuurdesk West-Betuwe bij de desbetreffende aanvraag. Vragen die via een andere weg worden gesteld, zullen niet worden beantwoord. De communicatie dient via Vraag & Antwoord in het portaal te geschieden. Het is niet toegestaan opdrachtgevers van de aanvragen van de Inhuurdesk West-Betuwe gedurende de aanvraagprocedure rechtstreeks te benaderen. Dit op straffe van uitsluiting van de opdracht.

Waar kan ik procedurele vragen stellen over de Inhuurdesk West-Betuwe?

Procedurele vragen kunnen gesteld worden via inhuurdesk@bvowb.nl.

Waar kan ik technische vragen stellen over de applicatie van de Inhuurdesk West-Betuwe?

Ook technische vragen kunnen gesteld worden via inhuurdesk@bvowb.nl

Hoeveel kandidaten kan ik aanbieden?

Er is een beperking van maximaal twee kandidaten die aangeboden mogen worden door één partij. Ook dient er voor elke kandidaat een aparte aanbieding te worden ingediend.

Wanneer kan ik een reactie op mijn aanbieding verwachten?

In de aanvraag treft u een planning met daarin de verwachte datum van de terugkoppeling. U wordt via het portaal op de hoogte gesteld.

Ik ben afgewezen voor een functie. Kan ik mij opnieuw aanbieden voor een andere functie?

Een afwijzing geschiedt op basis van de desbetreffende aanvraag. Wanneer een nieuwe aanvraag wordt gepubliceerd, kunt u zich opnieuw aanbieden.

Wat gebeurt er als een aanvraag wordt ingetrokken, nadat ik een aanbieding heb gedaan?

Tijdens de biedingstermijn worden de aanbiedingen in een digitale kluis opgeslagen. Als de aanvraag wordt ingetrokken, dan sturen wij de leveranciers die reeds een aanbieding hebben gedaan, een e-mail met de mededeling dat de aanvraag is ingetrokken. Indien de aanvraag eerst zichtbaar voor u was en op een later moment niet meer, kunt u ervan uitgaan dat de aanvraag is ingetrokken.

Wat betekent het voornemen tot afwijzing of gunning?

Dit is de gunningsbeslissing. Een voornemen tot afwijzing betekent dat u of uw kandidaat niet geselecteerd bent/is. Voornemen tot gunning is dat de Inhuurdesk West-Betuwe voornemens is de opdracht aan u te gunnen.

Wat gebeurt er na de definitieve gunning?

Na de definitieve gunning wordt een overeenkomst verstrekt en zal de kandidaat aan wie de opdracht is gegund gaan starten met zijn/haar werkzaamheden. De definitieve gunning zal worden gepubliceerd op https://inhuurdeskwestbetuwe.secure.force.com/PublishedProposalsexterne-link-icoon

Ik heb mijn aanbieding niet op tijd kunnen indienen. Kan ik mijzelf alsnog aanbieden?

Indien de termijn voor het indienen van aanbiedingen is verstreken, is het niet meer mogelijk om een aanbieding in te dienen. Hierop zal geen uitzondering gemaakt worden.

Wat dient er in het tarief verwerkt te worden?

Het uurtarief is inclusief reis-, verblijf-, parkeerkosten en eventuele overige kosten exclusief BTW.

Worden de tarieven geïndexeerd?

Tarieven zijn vast voor de gehele opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen. Er zal geen indexatie of verhoging plaatsvinden gedurende deze periode.

Moet er altijd een geheimhouding en integriteitsverklaring worden aangegaan?

Ja, de geheimhoudings- en integriteitsverklaring hoeft pas te worden aangegaan en getekend door de kandidaat/kandidaten welke een voorlopige gunning ontvangen.

Hoelang blijf ik geregistreerd, ook als ik niet aanbied?

De registratie verloopt niet, ongeacht of u al dan niet aanbiedt. U kunt zichzelf afmelden mocht ik geen aanvragen meer willen ontvangen.

Kunnen accounts door de Inhuurdesk West-Betuwe verwijderd worden?

Accounts kunnen uitsluitend door de eigenaar van het account worden verwijderd. De Inhuurdesk West-Betuwe heeft hiertoe geen machtiging. Accounts kunnen wel (tijdelijk) gedeactiveerd worden als er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden, door bijvoorbeeld het verlopen van de geldigheid van verscheidene documenten.

Is nadere kennismaking met de Inhuurdesk West-Betuwe mogelijk?

Ja, dit is mogelijk indien de Inhuurdesk West-Betuwe hier zelf reden toe ziet.

Mag er een accountmanager/vertegenwoordiger aansluiten bij het verificatiegesprek van zijn/haar kandidaat?

Nee, het is niet toegestaan om als accountmanager/vertegenwoordiger aan te sluiten bij het verificatiegesprek van de kandidaat.

Openingstijden kantoorpand

maandag9.00 - 17.00 uur
dinsdag9.00 - 19.00 uur
woensdag9.00 - 17.00 uur
donderdag9.00 - 17.00 uur
vrijdag9.00 - 12.00 uur

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 73
4100 AB Culemborg

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@bvowb.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2024 BVOWB